Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Prawo energetyczne, które weszło w życie w 1997 roku i dokonało regulacji w systemie energetycznym naszego państwa oraz kolejno dodawane do niego rozporządzenia spowodowały, że konieczne jest pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych w skali całego kraju.

Co roku te wartości muszą się powiększać w stosunku do tradycyjnych źródeł. W 2004 roku powołano do życia Polską Izbę Gospodarczą Energii Odnawialnej (PIGEO), której zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju wszelkiego rodzaju źródeł energii odnawialnej (OZE). Instytucja ta skupia osoby fizyczne i przedsiębiorstwa, które pragną działać na rzecz rozwoju tego rynku.

PIGEO, jak każdy organ tego typu, ma status, w którym określa swoje cele i powołuje swoje władze. Co roku publikuje też sprawozdanie ze swojej działalności. Organy tej izby to: trzynastoosobowy zarząd z prezesem na czele, komisja rewizyjna, w skład której wchodzi trzech członków, również trzyosobowa komisja rozjemcza i etyki. Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej działa na terenie Polski, ale może też działać poza jej terytorium. Podstawowe jej działania to:
działanie na rzecz ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej, a także czuwanie nad prawidłowym przesyłaniem tej energii i paliw,
propagowanie korzystania ze źródeł energii odnawialnej w społeczeństwie i wśród przedsiębiorców,
prace badawcze i działanie nad programami rozwoju energii odnawialnej,
wyszukiwanie inwestorów zainteresowanych pozyskiwaniem energii odnawialnej,
ułatwianie pozyskiwania środków na OZE szczególnie ze źródeł Unii Europejskiej i funduszy celowych w kraju,
realizowanie zadań powierzonych prze rząd w dziedzinie energetyki i pilnowanie, jak i wpływ na tworzenie i przestrzeganie prawa energetycznego w Polsce,
prowadzenie działalności oświatowej w postaci seminariów i szkoleń mających na celu pomoc prawną i ekonomiczną w zakresie OZE.

PIGEO organizuje konkursy mające na celu wyłanianie jak najlepszych projektów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem wszelkiego rodzaju źródeł energii odnawialnej, nakłada na swoich członków konieczność kształcenia i doskonalenia swojej wiedzy o OZE.

PIGEO utrzymuje się ze składek członkowskich, wpływów ze swojej działalności, darowizn i subwencji oraz ze środków przekazywanych przez państwo. Członkami Izby mogą zostać wszystkie podmioty spełniające postanowienia statutu. Warunkiem jest też złożeie deklaracji członkowskiej. Muszą też posiadać minimum dwie dobre opinie członków tej Izby i uiścić stosowny wkład finansowy, dla firm krajowych jest to 1000 złotych, a dla zagranicznych 500 euro. PIGEO należy też do Europejskiej Federacji Energii Odnawialnej – World Alliance for Decentralized Energy ,

Tagi:
Skomentuj