Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia do 27 kwietnia 2018 roku daje czas na złożenie wniosków o udzielenie dotacji na wymianę ogrzewania węglowego na proekologiczne. Oto wykaz rodzajów zadań, na które udzielona może zostać dotacja celowa jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne z obszaru ochrony środowiska.

Jednym z nich jest likwidacja trwała systemu ogrzewania opierającego się na paliwie węglowym oraz jego zamiana na m.in. odnawialne źródła energii, w lokalach mieszkalnych, a także pomieszczeniach pomocniczych oraz przynależnych bądź nieruchomościach mających charakter mieszkalny. Trzeba jednak zaznaczyć, że rozwiązanie, które się zastosuje, musi uniemożliwić technicznie spalanie paliw węglowych bądź innych substancji nieprzeznaczonych do ogrzewania.

Innym z głównych zadań inwestycyjnych, na które może być udzielona dotacja celowa, jest podłączenie ciepłej wody użytkowej łączące się z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego.

Kolejnym jest zainstalowanie kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepła służącego do podgrzewania ciepłej wody oraz termomodernizacja, jeżeli chodzi o lokale mieszkalne lub pomieszczenia pomocnicze i przynależne usytuowane w budynkach wielorodzinnych, zgodnie z zakresem, który wynika z audytu energetycznego, wyłącznie jako część towarzysząca całkowitej likwidacji ogrzewania opartego na węglowym paliwie.

Nowatorskie projekty sektora technik informacyjnych, sektora teleinformatycznego albo elektronicznego mogą otrzymać nawet 150 mln dofinansowania. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowały konkurs, którego celem jest wsparcie rozwoju państwowego sektora systemów do generowania energii oraz zarządzania jej dystrybucją, a także sektora producentów urządzeń. Regulamin konkursu zakłada, że o dofinansowanie mogą starać się projekty obejmujące w swym zakresie: magazynowanie energii w tzw. systemach użytkowników końcowych, technologie w kręgu urządzeń i systemów zwiększania energetycznej efektywności czy np. takie które zakładają rozwój urządzeń, systemów, a także oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej. O projekcie bardzo korzystnie wypowiadał się m.in. Jarosław Gowin czy profesor Maciej Chorowski. Nabór wniosków zacznie się 19 marca 2018 roku i będzie trwał aż do 1 maja 2018 roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przyznał 102 mln zł unijnego wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 spółdzielniom oraz wspólnotom mieszkaniowym w całej Polsce. Za otrzymane pieniądze wielorodzinne budynki mieszkaniowe mają przejść głęboką energetyczną modernizację. Krakowska wspólnota mieszkaniowa jako pierwsza podpisała umowę w ramach tego przedsięwzięcia. Jakie prace zostaną wykonane? Dojdzie m.in. do wymiany drzwi, a także okien balkonowych, ocieplenia ścian zewnętrznych, stropu piwnic oraz stropodachu wentylowanego. Wśród szacowanych efektów tego przedsięwzięcia występuje np. zmniejszenie o pewną ilość zużycia energii pierwotnej i końcowej oraz emisji gazów cieplarnianych. W sumie przewidziano do podpisania osiemnaście umów w ramach konkursu na dofinansowanie z poddziałania 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym POIiŚ 2014-2020. Każde z przedsięwzięć otrzyma część środków pieniężnych z dotacji i część z pożyczek. Oprócz tego, beneficjenci będą mogli liczyć na umorzenie w pewnej części pomocy zwrotnej. Mowa o tzw. premii inwestycyjnej, którą da się odzyskać w zależności od oszczędności energii uzyskanej w wyniku realizacji inwestycji. Do końca marca 2018 zostało zaplanowane podpisywanie następnych umów właśnie z poddziałania 1.3.2.

Skomentuj